Get Adobe Flash player
logo

Ahead Corporate Finance

Ahead Corporate Finance je tým odborníků z oblasti podnikových financí, sdružených pod ochrannou známkou „Ahead Corporate Finance“ č.z. 267866, kteří nabízejí své služby v rámci systému „Tým na míru“. Tento systém představuje pro klienta možnost sestavení takového týmu odborníků, který je pro daný projekt ideální a to jak z hlediska velikosti projektu, rozsahu požadovaných služeb nebo např. z hlediska demografického. Zachování vysoké profesionální úrovně v rámci průběhu projektu, předávaných dokumentů apod. je garantováno ochrannou známkou „Ahead Corporate Finance“.

Adaptabilita

Vzhledem k používanému systému „Tým na míru“ jsme připraveni klientovi sestavit tým odborníků dle individuálních požadavků klienta a to jak s ohledem na velikost projektu, odbornou způsobilost, tak s ohledem na znalost konkrétního prostředí.

Cena

Cena je stanovována individuálně a vychází z potřeb klienta a rozsahu projektu.

Nezávislost

Ahead Corporate Finance je nezávislé sdružení bez vztahu na jakoukoli investiční skupinu či bankovní subjekt. Rozhodnutí o potenciální spolupráci je vázáno pouze na rozhodnutí zakladatele Ahead Corporate Finance a není omezováno vnitřní politikou jakékoli investiční skupiny či bankovního subjektu, velikostí projektu, investičního zaměření projektu, národností klienta, politického zaměření klienta apod., výjimkou je spolupráce s KSČM a osobami či společnostmi, spojovanými s trestnou činností nebo podporujícími terorismus.

Profesionalita

Ahead Corporate Finance klade důraz na dodržování platných zákonných i etických norem, přičemž veškeré kroky realizované Ahead Corporate Finance jsou prováděny v souladu se zájmy klienta.

Jednotliví odborníci účastnící se projektu jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti (včetně doložky o konfliktu zájmů) a interními pravidly Ahead Corporate Finance, přičemž veškeré činnosti těchto odborníků a klientovi předávané dokumenty (analýzy, stavové zprávy apod.) podléhají kontrolním procesům standardizovaným v rámci Ahead Corporate Finance tak, aby byly zachovány vysoké profesionální standardy uplatňované v Ahead Corporate Finance. Jednání s klientem se vždy účastní pouze projektový manažer zodpovědný za průběh projektu anebo pan Matěj Brož, zakladatel Ahead Corporate Finance.

Realizační tým

Ahead Corporate Finance disponuje otevřeným týmem odborníků z oblasti podnikových financí (projektoví manažeři, analytici, soudní znalci, ekonomové, auditoři, účetní, risk manažeři, lobbisté apod.), který svým rozsahem přesahuje možnosti standardních realizačních týmů investičních společností a bankovních domů.

Systém „Tým na míru“

Od roku 1998 dochází v České republice k postupnému odlivu malých a středně velkých společností, zabývajících se manažerským, ekonomickým, organizačním, účetním, daňovým, finančním, právním nebo investičním poradenstvím, stejně tak bankovní subjekty a investiční společnosti stabilizují své poradenské týmy. Díky tomuto postupnému útlumu je na trhu v České republice relativně vysoký počet profesionálních poradců, kteří působí jako osoby samostatně výdělečně činné a mohou nabídnout zejména:

  • Zkušenosti z oboru,
  • Znalost problematiky,
  • Znalost prostředí,
  • Konkurenceschopnou cenu.

Nevýhodou postavení osoby samostatně výdělečně činné z hlediska klienta jsou zejména:

  • Nízká důvěryhodnost,
  • Rozdílný přístup k řešení projektů a kvalita prováděné práce,
  • Úzký rámec prováděných činností.

Právě výše uvedené aspekty vedly k založení otevřeného sdružení odborníků z oblasti podnikových financí – Ahead Corporate Finance, které potencionálnímu klientovy nabízí znalosti a zkušenosti odborníků z široké škály oborů (projektoví manažeři, analytici, soudní znalci, ekonomové, auditoři, účetní, risk manažeři, lobbisté apod.) se znalostí konkrétního prostředí, přičemž jednotný přístup k řešení projektů a zachování vysoké profesionální úrovně a kvality je zajišťováno interním kontrolním procesem standardizovaným v rámci Ahead Corporate Finance a garantovaným ochrannou známkou „Ahead Corporate Finance“.

Zodpovědnost

Smluvní protistranou a osobou jednající za Ahead Corporate Finance je pan Matěj Brož, který je dále zodpovědný za průběh projektu, dodržování profesionální úrovně a platných zákonných i etických norem dodržovaných v Ahead Corporate Finance.